OBAVIJEST I UPUTE IZVOZNICIMA

Poštovane stranke,

na sljedeća dva linka možete preuzeti informacije o radu kontrolnog tijela i uslugama certificiranja:

 

MISIJA I VIZIJA KONTROLNOG TIJELA

Misija Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. je provedba stručne, vjerodostojne i nepristrane inspekcije u području veterinarskih pregleda i kontrola sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17020, europskim i nacionalnim propisima te normativnim dokumentima.

Vizija Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. je postići prepoznatljivost i priznatost Kontrolnog tijela kao pouzdanog i vjerodostojnog inspekcijskog tijela koje se svojom stručnošću, neovisnošću i odgovornošću potvrđuje kao pouzdan partner svih zainteresiranih strana i subjekata uključenih u sustav poslovanja s hranom životinjskog podrijetla.

POLITIKA I CILJEVI KVALITETE KONTROLNOG TIJELA

Kontrolno tijelo Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. kao inspekcijsko tijelo pruža usluge veterinarskih pregleda i kontrola subjektima u poslovanju s hranom sukladno primjenjivim europskim uredbama, hrvatskoj zakonskoj legislativi, međunarodno priznatim normama te pridruženim normativnim dokumentima.
Ovom izjavom o politici kvalitete najviša uprava Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. definirala je sljedeću misiju, viziju te ciljeve:

Ciljevi Kontrolnog tijela uključuju:

 1. osiguranje nepristrane provedbe inspekcijskih aktivnosti prema svim korisnicima usluga Kontrolnog tijela sa konačnim ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla za prehranu ljudi;
 2. osiguranje da postupke inspekcije u ime Kontrolnog tijela provode isključivo osposobljeni, kompetentni i ovlašteni veterinari koji su u svakodnevnom radu oslobođeni bilo kakvih oblika pritisaka, a koji bi mogli negativno utjecati na njihovu neovisnost i nepristranost u provedbi inspekcijskih aktivnosti;
 3. osobno i profesionalno usavršavanje u radu svih djelatnika;
 4. preispitivanje sustava i donošenje upravine ocjene , u skladu s planovima a u svrhu stalnog poboljšanja sustava;
 5. provedba postupaka inspekcije u kojemu se uvažava važnost načela povjerljivog postupanja sa svim podacima koje će Kontrolno tijelo o korisnicima svojih usluga prikupiti tijekom provedbe inspekcijskih aktivnosti;
 6. voditi dužnu pažnju i brižnost prema zaštiti okoliša;
 7. Kontrolno tijelo će svim zainteresiranim stranama na zahtjev osigurati neophodnu razinu informacija o funkcioniranju inspekcije subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Republici Hrvatskoj, informacije o postupcima inspekcije Kontrolnog tijela, postupku rješavanja priziva i prigovora u Kontrolnom tijelu i sl.

Donošenjem ove izjave o politici kvalitete, najviša uprava Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o., koju predstavlja direktor, demonstrira svoju trajnu opredijeljenost i obvezu za osiguranje neophodnih resursa koji će osigurati trajno zadovoljenje načela i zahtjeva za sustav upravljanja u inspekciji u području veterinarskih pregleda i kontrola, a koji su definirani normom HRN EN ISO/IEC 17020, kao i drugim primjenjivim važećim normativnim i zakonskim propisima.

U Vrbovcu, 15. listopada 2014.
Direktor

Ivica Vujević, univ.mag.med.vet.


AKREDITACIJA

Veterinarska stanica Vrbovec je kontrolno tijelo kojem su povjereni poslovi javnih ovlasti Odlukom Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Od prosinca 2010. godine, kontrolno tijelo je akreditirano inspekcijsko tijelo vrste C, koje je osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 za obavljanje veterinarskih pregleda i kontrola u skladu s Potvrdom o akreditaciji izdanom od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) br.6292 Klasa: 383-02/15-75/022; Ur.br. 569-04/1-15-35 od 21. prosinca 2015. godine, koja vrijedi do 28. prosinca 2020. godine.
Što je akreditacija?
Akreditacija je postupak koji provodi akreditacijsko tijelo kao treća strana (Hrvatska akreditacijska agencija – HAA) i daje formalni dokaz da je tijelo za ocjenu sukladnosti, u našem slučaju KONTROLNO TIJELO – VETERINARSKA STANICA VRBOVEC – SEKTOR OVLAŠTENE VETERINARSKE INSPEKCIJE, osposobljeno za obavljanje zadataka ocjenjivanja sukladnosti, npr. ispitivanje, potvrđivanje, nadzor. Akreditacija je dakle, sredstvo za postizanje povjerenja u rad tih tijela, u njihove izvještaje o ispitivanju i potvrde o sukladnosti. Akreditacija se temelji na ocjeni stručne i tehničke osposobljenosti tijela za ocjenu sukladnosti prema europskim i svjetski prihvaćenim kriterijima, za inspekcijska tijela je to norma HRN EN ISO/IEC 17020:2008.

Zašto smo se akreditirali?
Želimo da su naš rad i stručnost priznati i poznati u Hrvatskoj i van njenih granica.
U sektoru ovlaštene veterinarske inspekcije radi 21 ovlašteni veterinar od kojih najveći broj pri PIK-u Vrbovec M.I..
Inspekcijska kontrola i nadzor odnosi se na rad objekata za klanje životinja (goveda, svinje perad, ovce i koze) rasijecanje, obradu i preradu mesa, uskladištenje mesa hlađenjem i zamrzavanjem te izvozom mesa i proizvoda od mesa u zemlje EU i treće zemlje.
Kontrolnom tijelu su povjereni sljedeći poslovi:
zadaci u poslovima revizije i kontrole dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse te postupaka vezanih uz primjenu načela koja se temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka
zadaci u inspekcijskim poslovima:

 1. prikupljanje podataka o prehrambenom lancu
 2. ante mortem pregled
 3. kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti
 4. post mortem pregled
 5. kontrola postupanja sa specifičnim rizičnim materijalima i ostalim nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
 6. uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje
 7. uzorkovanje u svrhu monitoringa
 8. kontrola sukladnosti identifikacijskih oznaka, kao i provjere sukladnosti s ostalim zahtjevima sljedivosti.

U svakodnevnom radu surađujemo u razmjeni iskustava s drugim kontrolnim tijelima. Suradnja se održava sa inspekcijskim tijelima istog ili sličnog opisa rada u svrhu postizanja što boljih inspekcijskih rezultata i unapređenja općeg standarda poslovanja.
Izvrsnu poslovnu suradnju ostvarujemo sa kolegama pri izvoznim objektima, ali i sa nadležnim ministarstvom link(http://www.mps.hr), Hrvatskim veterinarskim institutom link(http://www.veinst.hr), Hrvatskim vetrinarskim zavodom Križevci, Hrvatskom veterinarskom komorom (http://www.hvk.hr), Veterinarskim fakultetom sveuilišta u Zagrebu (http://www.vef.unizg.hr) i drugima.
Ovlaštena veterinarska inspekcija pri PIK-u Vrbovec već godinama surađuje sa Zavodom za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane i Klinikom za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u dijelu izvođenja praktične nastave s budućim kolegama, doktorima veterinarske medicine.

Sve veći zahtjevi prema kvaliteti i kontroli zdravstvene ispravnosti hrane, ali i činjenici da su potrošači, osim za osjetilna svojstva mesa, sve više zainteresirani i za humano postupanje prema životinjama ovom su kontrolnom tijelu poticaj da svoje ljude usavršava baš u tom smijeru.

Ovlaštena veterinarska inspekcija
tel./fax: 01 2794 609
e-mail: vet.insp@pik-vrbovec.hr
Voditelj: Ivica Perić, dr.med.vet.


OVLAŠTENA VETERINARSKA INSPEKCIJA

 

IVICA PERIĆ, dr.med.vet., voditelj

Rođen je 25.10.1967. godine u D. Rujani, BiH, gdje završava Osnovnu i Srednju zdravstvenu školu. ¸Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Od 1997 do 2001. godine radio je kao tehnolog i rukovoditelj klaonica i rasjekavaonica u PIK-u Vrbovec MI. Od 2001-2006.povjeren mu je posao direktora PIK Vrbovec na Svinjogojskoj farmi d.o.o. Od 2006. godine radi u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o., gdje 2010. postaje Voditelj veterinarske inspekcije pri PIK-u Vrbovec. U 2013. je sudjelovao na seminaru „Uvoz i provoz proizvoda životinjskog podrijetla nakon ulaska RH u EU 2015. godine Sudjelovao je na tečaju ” BTSF Better Training for Safer Food Certificate Animal Nutrition ed.III” . Tijekom rada aktivno sudjeluje u edukaciji studenata kao stručni mentor u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 2014 do 2016. godine sudjeluje u provođenju tečaja “Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”.


 

MIRELA JURAS,dr.med.vet., voditeljica kvalitete

Rođena je u Zagrebu 19.lipnja 1974.god. Nakon završene VII.gimnazije upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu, koji je diplomirala 2004.godine. Iste godine zapošljava se u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. gdje i danas radi poslove ovlaštenog veterinara u kontrolnom tijelu te kao voditeljica kvalitete. Poslijediplomski specijalistički studij iz Higijene i tehnologije mesa i namirnica životinjskog podrijetla logičan je izbor i nastavak daljnjeg profesionalnog razvoja.

Stručna usavršavanja iz područja sigurnosti hrane, dobrobiti životinja i veterinarske struke općenito, aktivno sudjelovanje u radnoj skupini Kontrolna tijela Hrvatske veterinarske komore- Podružnica Zagreb, funkcija predsjednice Povjerenstva Hrvatske veterinarske komore za nadzor nad radom veterinara i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom, članica radne skupine Hrvatske akreditacijske agencije u području veterinarskih pregleda i kontrola te druga zaduženja ne ostavljaju mnogo slobodnog vremena.

Putovanja i aktivan odmor u prirodi, prijatelji, obiteljski OPG, jazavčar Po i kći Jana ono su u čemu uživa u privatno vrijeme.

Edukacije

2012.

1.TAIEX, Zagreb 24.01.2012. Workshop on prevention, control and eradication of TSE

2.BIOINSTITUT d.o.o. -08.02.2012. HACCP u mesnoj industriji

3.Interna edukacija -05.03.2012. Tumačenje naredbe za 2012.,TBC svinja ,GSE,Salmoneloza

4.HGK-od 21.05. do 23.05.2012. 6.konferencija o sigurnosti i kakvoći hrane

5.Interna edukacija -06.06.2012. Uzorkovanje za DPMR, SiŠ, KSK, KG i VBS; Dobrobit životinja

6.MP-Uprava veterinarstva-11.10.2012. Edukacija o ruskim propisima

7.HGK- 21.11.2012.Službene kontrole

8.HALAL 28.12.2012. edukacija veterinarskih djelatnika prije certifikatcije SPH

2013.

1.Interna edukacija- 16.01.2013. Tumačenje naredbe za 2013. NN 03/13, Pravilnik o dopuni pravilnika o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua… NN 142/12; Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama NN 5/13; Pravilnik o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja NN 83/11

2. MP –Uprava veterinarstva – 28.02.2013. Edukacije: Pravilnik o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja NN 83/11; Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka NN 12/11; Pravilnik o određivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa NN 79/08 D odatak III.; Službene kontrole, pregledi i daljnje praćenje u klaonicama

3.TAIEX- MP Uprava veterinarstva -21. i 22.3.2013. TRACES u trgovini unutar Zajednice i izvozu prema trećim zemljama

4.RSPCA Animal welfare training  25-28.04.2013. –Radionica o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja

5.Suradnja kontrolnih tijela- Posjet i edukacija u VS Zelina,14.05.2013.-Ante i post mortem pregled u klaonici peradi, prezentirala Marija Kalinski,dr.med.vet.

6.Interna edukacija-16.05.2013. Sastanak kontrolnog tijela-Pravilnik o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (NN 83/11), monitoring KSK-a u 2013., povratni podaci vezano uz dobrobit životinja zapaženim pri istovaru i prilikom pregleda na liniji klanja; priprema kontrolnog tijela za inspekcijske poslove koji prethode izvoz u Rusiju i Ameriku; edukacija/naglasak pripriteta pri obavljanju službenih kontrola; organizacija održavanja vježba studenata Veterinarskog fakulteta

7.HGK,20.-22.05.2013., Konferencija o sigurnosti hrane,Opatija

8.Interna edukacija-30.09.2013. PIK Vrbovec-Ured veterinarske inspekcije, Tečaj integriranog sustava upravljanja, Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću (HACCP) i sigurnošću hrane (IFS Food verzija 6), dobra proizvođačk apraksa, dobra higijensk apraksa, dezinfekcija, deratizacija, Halal, Kosher

9.TAIEX-12. i 13.11.2013. Uprava za veterinarstvo, Radionica o zaštiti peradi (pilići,pure, patke) u vrijeme klanja u skladu sa zahtjevima Uredbe Vijeća 1099/2009

10.Interna edukacija TRACES , u prostorijama VSV 05.12.2013. prema predavanju za TRACES obuka za trenera od 25.11.2013.održanom u  MP

11.Interna edukacija o izmjeni radne upute za uzorkovanje; Uzorkovanje na osnovu sumnje prema DPMR-u i programu iz Naredbe 10.12.2013.

2014.

1.Ustrojstvo inspekcijskih tijela prema HRN en ISO/IAC 17020:2012, HAA i Centar za transfer tehnologija, 28.-30.01.2014.

2.Western Balkan Regional Meeting of Animal Welfare Experts, 27.-28.02.2014.,Terme Tuhelj

3.TAIEX-Multi-country Workshop on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents and antimicrobial resistance, 09.-10.04.2014., Zagreb

4. Interna edukacija o zaštiti hrane: prevencija namjernog zagađenja, podjela prezentacija sa edukacije-11.04.2014. organizirane od strane USA FSIS.

5.Edukacija iz područja informacijske sigurnosti (interna edukacija za veterinarsku inspekciju od strane informatičke službe i sustava za sigurnost PIK-a Vrbovec)-02.-23.06.2014.

6.Introduction to ISO 9001:2015,03.07.2014.,SGS, Zagreb

7.Provedba VPG-a u 2014. godini,program B.Melitensis, početak rada SVIS-a,05.09.2014.,MP

8.Interna edukacija 09.09.2014.Norma HRN EN/ISO 17020:2012

9.Interna edukacija rad u TRACESu, 06.10.2014.

10. Interna edukacija izmjena radne upute za uzorkovanje;izmjene SOP-a-postupak pri rukovanju s uzorcima; uzorkovanje za DPMR-06.10.2014

11.Rezultati provedenog audita: edukacija, popunjavanje zapisa i priprema za redoviti nadzor HAA, 21.11.2014

12. Interna edukacija analiza sukoba interesa; pristupne lozinke za INTRANET- sustav informiranja i raspodjele dokumenata u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o.,24.11.2014.

13. Interna edukacija: priprema redovitog nadzora HAA prema novoj normi 17020: 2015 TBC,upisivanje podataka u službene evidencije,-kolanje informacija; rezultati završenog ante i post mortem tečaja, 10.12.2014.

2015.

1.TAIEX Multi –beneficiary workshop on veterinary drugs residue and antimicrobial resistance;09.-10.02.2015.,Hotel Panorama,Zagreb

2.Međulaboratorijska usporedba u dijagnosticiranju trihineloze metodom umjetne probave, HV Zavod Vinkovci 18.02.2015.

3.Stručni mentor za edukaciju studenata za 2014/2015. godinu

4.Ante i postmortem tečajevi trajne izobrazbe

5.VIII. Hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike, 14.03.2015. Hotel Dubrovnik, Zagreb

6.Interna edukacija Dodatne službene kontrole prema zahtjevima zemalja uvoznica (Amerika i  Rusija) 12.6.2015.

7.IX.Konferencija o sigurnosti i kvaliteti hrane, 25.-27.05.2015.,Opatija

8.Veterinarska znanost i struka-radionica Službene kontrola u proizvodnji mesa-predavač,VEF,02.10.2015.

9.Veterinarske znanost i struka,plakat:Occurence of tuberculosis in cattle slaughtered in croatian abbatoir VEF,01.-02.2015.

10.1.Hrvatska konferencija o procijeni rizika podrijetlom iz hrane, HAH,06.-07. 10. 2015., Osijek

11.Interna edukacija priprema redovitog nadzora HAA,izmjene dokumentacije ante i post mortem pregled goveda i svinja,upisivanje podataka u službene evidencije; edukacija i pregled prema najnovijim američkim direktivama; ruski pravilnici; kolanje informacija,16.10.201512.

12.Interna edukacija odabrane teme sa Veterinarskih dana Opatija 2015.g. i službene kontrole u proizvodnji mesa (prezentacija,VEF,od 02.10.2015.), 28.10.2015.,

13.Interna edukacija TRACES, 27.11.2015.,teme-izvješće o poslovima certificiranja i postupanja po certifikatima, prijava pošiljaka za izvoz,obveze pri potvrđivanju TRACES-a na mjestu istovara, izbjegavanje sukoba interesa  i dr.

14. Tečaj trajnog usavršavanja,Vrbovec 04.12.2015.,sudsko veterinarstvo-odgovornosti u veterinarskoj stuci i mjesto događaja,predavači prof.dr.sc.P.Džaja i izvanredni prof. dr.sc. K.Severin

2016.

1.Interna edukacija TRACES, 21.01.2016.,teme-istovari TRACES pošiljaka, podaci o prijevozniku, postupanje kod nedostatne dokumentacije, plan puta,praćenje izmjena certifikata

2.Interna edukacija putem maila 23.02.2016., Prva radionica o trihinelozi,HV Zavod Vinkovci, 28.01.2016.,prezentacija Zlatka Krovine MPS, i sažetak ostalih predavanja sa radionice,priredila A.Valušek,dr.med.vet.

3.Interna edukacija putem e-maila 12.05.2016., „GSE status Rumunjska i bolest kvrgave kože Bugarska“ (Uredba 600/2016,6415/2016, letak Bolest kvrgave kože)

 1. X.Konferencija o sigurnosti i kvaliteti hrane,Opatija 16.-18.05.2016.,HGK,teme: aktualnosti u sustavu sigurnosti hrane u RH,predavač T.Kiš; sustav naplate troškova službenih kontrola T.Karačić; trenutno stanje veterinarsko-zdravstvene suradnje sa trećim zemljama; okrugli stol mikrobiološki kriteriji za hranu za mikroorganizme koji se ne navode u Uredbi 2073/2005; korištenje Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu
 2. Interna e-mail edukacija 31.05.2016.„Informatička sigurnost“ pisani edukacijski materijal s provjerom znanja.

DAVOR ORMUŽ, dr.med.vet.

Rođen je 31.12.1966., u Zagrebu. Srednju školu u sklopu”Centra za kulturu i umijetnost “, smjer INDOK djelatnosti završava 1985. godine. Na Veterinarkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirao 1995. godine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995..godine zaposlen je u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o., gdje nakon položenoga državnog stručnog ispita 1996. godine, radi na poslovima veterinarske inspekcije pri PIK-u Vrbovec kao linijski, oborski, finalni te proizvodni inspektor. U 2001. godini odlazi na stručno usavršavanje u SAD, gdje na Texas A&M University College Station, dobiva Diplomu za razvoj i implementaciju HACCP-a i programa zaštite hrane, za razvoj i implementaciju HACCP planova za industriju mesa. Trenutno sudjeluje u nastavi za studente Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu stručnog mentora u praktičnoj nastavi.


LJILJANA HORVATIĆ, dr.med.vet., ovlašteni veterinar

Rođena je 04.03.1968. u Zagrebu. Osnovnoškolsko obrazovanje završava u OŠ Rakovec..a Srednju veterinarsku školu u Zagrebu. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995.godine. Od 1995.godine zaposlena je u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o., gdje nakon položenoga državnog stručnog ispita 1996. godine, radi na poslovima veterinarske inspekcije pri PIK-u Vrbovec kao linijski, oborski, finalni te proizvodni inspektor. U 2012. i 2013. godini sudjeluje na Konferenciji o sigurnosti i kakvoći hrane u Opatiji. Tijekom rada aktivno sudjeluje u edukaciji studenata kao stručni mentor u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U akademskoj godini 2015/16. godini sudjeluje u provođenju tečaja “Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”.


TOMISLAV ŠPANOVIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođen je 10.11.1961. godine u Zagrebu. Srednju veterinarsku školu u Zagrebu, završava 1980. godine te upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Studij završava 1991. godine. U razdoblju od 1992. do 1996.godine radi kao terenski veterinar u ambulanti Dubrava u sklopu Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o., Od 1996. godine radi na poslovima veterinarske inspekcije pri PIK-u Vrbovec kao linijski, oborski, finalni te proizvodni inspektor. Od 2015..godine sudjeluje u edukaciji studenata kao stručni mentor u provođenju praktične nastave na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U 2015. godini sudjeluje u provođenju tečaja “Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”. Sudjelovao je u među laboratorijskoj usporedbi u dijagnosticiranju trihineloze metodom umjetne probave, HV Zavod Vinkovci 18.02.2015.


DARIJA ŽUŽUL, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođena je 08. studenog 1965. u Imotskom. Na Veterinarkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirala 1999. godine U Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. je zaposlena od 2004. godine. Stručni ispit te državni stručni ispit položila je 2006. godine. Od 2010. godine sudjeluje u edukaciji studenata kao stručni mentor u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U 2013. godini je sudjelovala na radionici HGK o provođenju službenih kontrola veterinarske i sanitarne inspekcije. U 2014. godini sudjeluje na seminaru USDA – zaštita hrane: prevencija namjernog zagađenja. U 2014. i 2015. godini sudjeluje u provođenju tečaja “Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”.


ALLEN JERČIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođen je 31.03.1977.godine u Zagrebu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003.godine. Od 2004. godine zaposlen je u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o., gdje nakon položenog stručnog ispita 2005. godine radi kao terenski veterinar. Državni stručni ispit je uspješno položio 2008. godine kada počinje raditi kao ovlašteni veterinar Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. pri PIK-u Vrbovec.
Od 2011. godine sudjeluje u edukaciji studenata kao stručni mentor u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 2014. i 2015. godini sudjeluju u provođenju tečaja “Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”. U 2015. godini sudjeluje na znanstveno – stručnom skupu “Veterinarska znanost i struka” u organizaciji Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na radionici “Službena kontrola u proizvodnji mesa”.


ZORAN PERAK,dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođen je 15.02.1959. godine u Zagrebu. Gimnaziju u Županji završava 1977. godine te upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Studij završava 1983. godine . U razdoblju od 1983.-1984..godine radi u Veterinarskoj stanici Županja. Nakon pripravničkog staža radio je do 1989.godine na Farmi mliječnih krava Bošnjaci. Od 1989. do 1992.godine radio je u Veterinarskoj stanici Orašje kao terenski veterinar i voditelj peradarske proizvodnje nesilica. Od 1993. do 2008.godine radio je u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o., u ambulanti Dubrava kao terenski veterinar i veterinarski inspektor u klaonici Sablić d.o.o. – Dubrava. Od 2008.godine radi na poslovima veterinarske inspekcije pri PIK-u Vrbovec kao linijski i oborski inspektor. Od 2011.godine sudjeluje u edukaciji studenata kao stručni mentor u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2015. godine sudjeluje u provođenju tečaja “Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”. U među laboratorijskoj usporedbi u dijagnosticiranju trihineloze metodom umjetne probave je sudjelovao u HV Zavod Vinkovci 18.02.2015.


IVA BADOVINAC, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

 

Rođena je 17.09.1978. godine u Zagrebu. Godine 2006. diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž je obavila u Veterinarskoj stanici Koprivnica d.o.o. i u Centru za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske kao suradnik 2008. godine. Od 2008 do -2013. godine zaposlena je kao ovlašteni veterinar u Veterinarskoj ambulanti Gejzir d.o.o. u Dubravi Vrbovečkoj. Od 2013. zaposlena je kao ovlašteni veterinar u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. u sektoru veterinarske inspekcije pri Pik-u Vrbovec M.I. d.d. Sudjelovala je na radionici Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske pod nazivom Radionica za službene kontrole hrane i hrane životinjskog podrijetla u Zagrebu 2010. godine te radionicama TAIEX-a „Workshop on prevention, control and eradication of TSE (2011)“ i „Workshop on control, monitoring and diagnosis of Trichinella and other parasitic foodborne disease (2011)“. Godine 2013. polazi program osposobljavanja veterinara za pretragu na prisutnost oblića iz roda Trichinella u mesu prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu, a 2015. godine sudjeluje u među laboratorijskoj usporedbi u dijagnosticiranju trihineloze metodom umjetne probave u organizaciji HV Zavod Vinkovci. Od 2014. godine sudjeluje u provođenju tečaja ” Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”.


KRUNOSLAV SVILIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođen je 17.08.1956. u Zagrebu, gdje je završio i osnovnoškolsko obrazovanje. U 1971. godini završava CZO Rade Končar u Zagrebu. Studij na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je završio 1981.godine. Pripravnički staž je obavio u Veterinarskoj stanici Pakrac. Nakon položenog stručnog i državnoga stručnog ispita 1982.godine, počinje raditi u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. na poslovima terenskog veterinara u veterinarskoj ambulanti Preseka. Od 2004. godine preuzima vođenje službe DDD, a od 2012.godine radi kao ovlašteni veterinar Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o.


ZVONKO MADUNA, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođen 21. rujna, 1964. godine u Ružići – Grude, BiH, gdje je pohađao i osnovnu školu. Srednju školu je završio u Zagrebu . Upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1997. godine. Od 2000. godine radi u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. na poslovima ovlaštenog veterinara pri PIK-u Vrbovec. Osposobio se za veterinara za pretragu na prisutnost oblića iz roda Trichinella u mesu prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu ( NN 62/08,74/08,102/08 i 78/12). Na TAIEX-ovoj radionici 2012. godine je sudjelovao u usavršavanju o prevenciji i kontroli, te eradikaciji transmisivne spongiformne encefalopatije, te na radionici Bioinstituta d.o.o. o HACCP u mesnoj industriji. Od 2013. godine sudjeluje u edukaciji studenata kao stručni mentor u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U 2014. i 2015. godini sudjeluje u provođenju tečaja “Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”.


ANA VALUŠEK, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođena je 31.12.1980. u Vinkovcima. Osnovnu i srednju školu je završila u Splitu. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirala 2008. godine. Od 2008. godine je zaposlena u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o., na poslovima djelatnika u laboratoriju za pregled na trihinele. Od 2013. povjereni su joj zadaci voditelja spomenutog laboratorija U Programu osposobljavanja veterinara za pretragu na prisutnost oblića iz roda Trichinella u mesu prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu ( NN 62/08, 74/08, 102/08 i 78/12 ) sudjelovala je 2013. godine. Od 05.06. do 07.07.2014. godine sudjelovala je i u „on line“ edukaciji “Animal Welfare at slaughter and killing for disease control IV. Sudjelovala je i na prvoj radionici o trihinelozi Hrvatskoga veterinarskog zavoda Vinkovci 2016.


STIPE LJUBIČIĆ, dr.med.vet.

ovlašteni veterinar

Rođen je 29.11.1985. godine u Metkoviću. Diplomirao je 2010. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine zapošljava se u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o.. Nakon pripravničkog staža i upoznavanja s organizacijom rada u veterinarskim ambulantama polaže stručni i državni stručni ispit, te 2012. počinje raditi na radnom mjestu ovlaštenog veterinara Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. Sudjeluje u radu Konferenciji o sigurnosti i kakvoći hrane u RH. Od 2012. godine u svojstvu stručnog mentora sudjeluje u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 2014. i 2015. godini sudjeluje u provođenju tečaja ” Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”.


MARINA KOSANOVIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođena je 10.11.1979. godine u Zagrebu. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Vrbovcu. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1999. godine . Tijekom studija sudjeluje u mnogim radionicama vezanim uz pčelarstvo i proizvodnju meda. Studentski rad pod naslovom „ Teški metali u medu različitog botaničkog podrijetla“ je napisala 2008. godine. Iste godine odlazi u Irsku na 3. Europsku konferenciju o pčelarstvu. Diplomirala je 2010. godine. Iste godine zapošljava se u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. Nakon pripravničkog staža i upoznavanja s organizacijom rada u veterinarskim ambulantama polaže stručni i državni stručni ispit, te 2013. počinje raditi na radnom mjestu ovlaštenog veterinara Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. 2010. godine. Sudjeluje na Četvrtoj europskoj konferenciji o pčelarstvu u METU, Ankara, te na Šestoj konferenciji ” Prevention of Honey Bee Colony Losses” u Ankari. 2011. godine.i Sedmoj konferenciji ” Prevention of Honey Bee Colony Losses” u Beogradu. U 2013. završava Program osposobljavanja veterinara za pretragu na prisutnost oblića iz roda Trichinella u mesu prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu ( NN 62/08, 74/08, 102/08 i 78/12 ). Od 2013. godine sudjeluje kao stručni mentor u edukaciji studenata Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U 2014. godini sudjeluje na skupu “6th European Conference of Apidology, u Španjolskoj. U 2015. godini sudjeluje u među laboratorijskoj usporedbi u dijagnosticiranju trihineloze metodom umjetne probave u HVZ Vinkovci. Prisustvovala je i na svjetskom skupu 44 th Apimondia International Apicultural Congress,15.-19. September 2015,Daejeon,Korea. Tijekom 2014. i 2015. godine sudjeluje u provođenju tečaja ” Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”. U 2016. odlazi na Floridu na skup ” American Beekeeping Federation Conference &Tradeshow”


TOMISLAV ČUKULIN, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođen je 08.03.1978. godine u Zagrebu. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završava u Vrbovcu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Od 2007.godine zaposlen u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o., gdje je radio na poslovima terenskog veterinara u Veterinarskoj ambulanti Vrbovec, te kao voditelj Veterinarske ambulante Gradec. Od 2013. radi kao ovlašteni veterinar Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. Na 3. MSD bujatričkom kongresu održanom u Vukovaru sudjelovao je 2011. godine. U 2013. godini sudjeluje u Programu osposobljavanja veterinara za pretragu na prisutnost oblića iz roda Trichinella u mesu prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu ( NN 62/08, 74/08, 102/08 i 78/12 )


STIPE PLAZONIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođen je 03.08.1984. godine u Sinju. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2010 godine. Tijekom 2009 i 2010. godine radio je u Valipile d.o.o. u Sesvetskom Kraljevcu. Od 2010. do2011. radio je kao voditelj proizvodnje i tehnolog u tvrtki Petason d.o.o. u Solinu. Od 2011. do 2013..godine radio je u Veterinarskoj ambulanti Oborovo kao terenski veterinar. Od 2013. godine zaposlen je u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. U 2013. godini je položio državni stručni ispit, te radi kao ovlašteni veterinar kontrolnog tijela veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. Od 2014. godine sudjeluje kao stručni mentor u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U 2015. godini sudjeluje u provođenju tečaja ” Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”.


IRINA PIRIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođena je 10.11.1976. godine u Novskoj. XVIII gimnaziju je završila u Zagrebu 1995. godine. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Od 2006. do 2009. godine je radila na poslovima veterinara na svinjogojskoj farmi Rovišće d.o.o. Od 2009. do 2010. radila je kao voditelj proizvodnje farmaceutskih, prehrambeno- dijetetskih i kozmetičkih proizvoda Apipharma d.o.o. Od 2013. je zaposlena u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. gdje trenutno radi kao ovlašteni veterinar kontrolnog tijela. U 2013. godini je prošla Program osposobljavanja veterinara za pretragu na prisutnost oblića iz roda Trichinella u mesu prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu ( NN 62/08,74/08,102/08 i 78/12). 2015. Godine sudjelovala je u među laboratorijskoj usporedbi u dijagnosticiranju trihineloze metodom umjetne probave u Hrvatskom Veterinarskom Zavodu Vinkovci. U 2016. godini prisustvovala je na 1. Radionici o trihinelozi u organizaciji Hrvatskom Veterinarskom Zavodu Vinkovci . Od 2014. godine sudjeluje kao stručni mentor u provođenju praktične nastave za studente Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U 2015. godini sudjeluje u provođenju tečaja ” Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja”.


BRUNO RIBARIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođen je 18.06.1986. godine u Virovitici. 2011. Završio je studij veterinarske medicine (smjer veterinarsko javno zdravstvo) na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine. Pripravnički staž je obavio u Veterinarskoj stanici Virovitica, a nakon položenog stručnog ispita od 2013. godine radi u ribnjačarstvu u PP Orahovica. Od 2014. godine radi u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. kao ovlašteni veterinar kontrolnog tijela stanice. U 2013. godini je sudjelovao na predavanju o mikrobiološkim kriterijima za hranu u organizaciji HGK. U 2015. godini je sudjelovao na među laboratorijskoj usporedbi u dijagnosticiranju trihineloze metodom umjetne probave u Vinkovcima.


BERISLAV PIZEK, dr.med.vet.

ovlašteni veterinar

Rođen je 05.07.1966. u Varaždinu. Opću gimnaziju je završio u Varaždinu 1985. godine. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Od 1994. godine radio je u Veterinarskoj stanici d.o.o. Ivanec na poslovima terenskog veterinara, te u veterinarskoj inspekciji. Od 2014. je zaposlen u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o. kao ovlašteni veterinar Kontrolnog tijela. Tečaj o postmortalnoj dijagnostici trihineloze- umjetna probava je završio 2005. godine. Tečaj o GSE – dijagnostici i uzorkovanju moždanog tkiva je završio 2006. godine. Iste godine je sudjelovao na radionici o službenim kontrolama hrane i hrane za životinje. U akademskoj godini 2015/16. je sudjelovao kao stručni suradnik u edukaciji studenata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


ALEKSANDRA HERCEG .BOGOVIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođena je 06.06.1969. u Lubecku u Njemačkoj. Studij na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je završila 1995. godine. Za svoje prvo radno mjesto kao terenski veterinar je odabrala Veterinarsku stanicu Vinkovci. Od 2013. godine se zapošljava u svojstvu suradnika u Centru za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske. Od 2015. godine radi kao ovlašteni veterinar Kontrolnog tijela u Veterinarskoj stanici Vrbovec d.o.o.. U 2015. godini je sudjelovala u radionici „Službena kontrola u proizvodnji mesa“ u sklopu skupa „ Veterinarska znanost i struka“


ANJA KOŠČEVIĆ, dr.med.vet.,

ovlašteni veterinar

Rođena je 1990. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završava 2009. godine u Vrbovcu. Studij na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je upisala 2009. godine, te diplomirala 2015. godine čime stječe titulu doktora veterinarske medicine. Stručno osposobljavanje je započela je 2015. godine u Veterinarskoj stanici Vrbovec. . Završila je i glazbenu školu, smjer klavir i 12 godina se rekreativno bavila predstavama mažoretkinja. Hobi joj je teretana. Velika je ljubiteljica mačaka.

POMOĆNO OSOBLJE:

NIKA KURTANJEK, LUCIJA KOSOVEC

 

 

Veterinarska stanica Vrbovec
Veterinarska stanica Vrbovec

Veterinarska stanica Vrbovec